ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ з окремих питань

                                         ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ

Верховного Суду щодо відмінності зміни цивільно-правового договору від укладення нового

 Повний текст постанови Верховного Суду розміще­но в ЄДРСР за посиланням:

 URL: reyestr.court.gov.ua/ Review/88337804.

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судо­вої палати Касаційного цивільного суду на засідан­ні 18.03.20 р. у справі № 210/726/17, провадження № 61-37321св18, розглянув у порядку письмового про­вадження касаційну скаргу ОСОБА_1 на постанову апе­ляційного суду Дніпропетровської області від 03.05.18 р.

Розглядаючи справу за позовом іпотекодавця про припинення договору іпотеки, Верховний Суд на основі тлумачення ст. 653 Цивільного кодексу України дійшов висновку про те, що правові наслідки зміни договору можуть бути визначені, зокрема, в самому договорі, що змінюється; у договорі про зміну договору; у законі.

Сторони у справі ні у змішаному договорі з елемента­ми позики та іпотеки, укладеному у вересні 2014 року, ні в укладеному в серпні 2015 року договорі про внесення змін до змішаного договору не встановили такого право­вого наслідку зміни першого договору, як неврахування платежів, здійснених позичальником на погашення бор­гу до укладення другого договору в серпні 2015 року.

Оскільки сторони внесли зміни до договору, а не уклали окремого договору та не визначили такого пра­вового наслідку, як неврахування здійснених позичаль­ником платежів на погашення боргу до внесення змін до договору, ці платежі підлягають урахуванню.

З огляду на викладене, Верховний Суд визнав при­пиненим зобов'язання іпотекодавця за змішаним дого­вором з елементами позики та іпотеки і видалив запис про реєстрацію іпотеки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


Верховного Суду щодо визначення вимог для індивідуально- правових актів, які породжують права та обов’язки осіб

Повний текст постанови Верховного Суду розміще­но в ЄДРСР за посиланням:

URL: reyestr.court.gov.ua/ Review/88062082.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касацій­ного адміністративного суду на засіданні 05.03.20 р. у справі № 640/467/19, адміністративне провадження № К/9901/1118/20, розглянув у порядку спрощеного позовного провадження за позовом Державної уста­нови «Національний антарктичний науковий центр» до Державної аудиторської служби України про визнан­ня протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити дії за касаційною скаргою Державної установи «Національний антарктичний науковий центр» на по­станову Шостого апеляційного адміністративного суду від 26.11.19 р.

За обставинами справи Держаудитслужба зазначила, що Національний антарктичний науковий центр на по­рушення п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» застосував переговорну процедуру закупівлі, мотивуючи це відсутністю конкуренції на відповідному ринку, та уклав договір про закупівлю з постачальни­ком. Однак за результатами моніторингу закупівлі була встановлена наявність альтернативної компанії, що ви­словила готовність взяти участь у тендері, тож позивач мав здійснити закупівлю із застосуванням процедури відкритих торгів. З огляду на це, позивача було зобов'я­зано вжити заходів щодо усунення виявлених порушень.

Позивач заперечив проти того, що порушив зако­нодавство, обравши переговорну процедуру закупівлі, а також зазначив, що висновок відповідача про наяв­ність порушень є необґрунтованим, у констатуючій частині не містить конкретних зобов'язань з усунен­ня порушень та вказівки, які саме порушення мають бути усунені. Просив визнати висновок відповідача про результати моніторингу закупівлі протиправним і скасувати його.

Верховний Суд задовольнив позовні вимоги, зазна­чивши, що зміст спірного висновку, який є індивідуаль­но-правовим актом і породжує права та обов'язки для позивача, має відповідати вимогам, визначеним у ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до яких обґрунтованість є однією з обов'яз­кових ознак рішення (дії, бездіяльності) суб'єкта влад­них повноважень, що підлягає встановленню адміні­стративним судом.

Системний аналіз установлених обставин справи дав змогу дійти висновку, що з метою виконання вимоги щодо обґрунтованості спірного висновку відповідачеві не достатньо вказати у його змісті на факт відповідно­го правопорушення. Відповідач зобов'язаний навести опис порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявленого(их) за результатами моніторингу закупівлі.


У цій справі, як установили суди, відповідач обме­жився лише вказівкою на невідповідність інформації, наведеної в повідомленні про намір укласти договір, процедурі закупівлі. Проте жодних фактичних обста­вин, на підставі яких відповідач дійшов таких висновків, у спірному висновку не наведено.

Крім цього, зазначивши у висновку про необхідність «усунути порушення законодавства у сфері публічних за­купівель», відповідач не конкретизував, яких саме захо­дів має вжити позивач, не визначивши способу усунення виявлених під час моніторингу порушень, що свідчить

про його нечіткість та невизначеність. Можливість усу­нення виявлених порушень прямо залежить від чіткого визначення суб'єктом владних повноважень конкрет­ного заходу (варіанта поведінки), яких слід вжити упов­новаженій особі замовника для усунення порушень.

Спонукання позивача самостійно визначити на під­ставі невизначених норм, яких саме заходів слід ужити для усунення виявлених порушень, може призвести до нового можливого порушення позивачем чинного законодавства. Зазначене є порушенням вимог закону в частині змісту висновку як акта індивідуальної дії.

Верховний Суд визнав, що зобов'язальний харак­тер вимоги щодо усунення правопорушення свідчить про встановлення цього порушення і про визначення імперативного обов'язкового способу його усунення.

Верховний Суд зазначив, що загальними вимо­гами, які висуваються до актів індивідуальної дії як актів правозастосування, є їх обґрунтованість та вмотивованість, тобто наведення суб'єктом влад­них повноважень конкретних підстав прийняття (фактичних і юридичних) таких актів, а також пере­конливих і зрозумілих мотивів їх прийняття.

Верховного Суду щодо визначення відповідача у справах про визнання недійсним рішення загальних зборів

Повний текст постанови Верховного Суду розмі­щено в ЄДРСР за посиланням:

URL.: reyestr.court.gov. ua/Review/87735378.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду на засіданні 13.02.20 р. у справі № 916/524/19 розглянув у відкритому судовому за­сіданні касаційну скаргу ОСОБА_1 на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 07.10.19 р. за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «С»; ОСОБА_2; ОСОБА_3 про визнання недійсним рішення загальних зборів та скасування реєстраційних записів.

Учасник ТОВ звернувся до господарського суду з позовом до ТОВ і двох учасників ТОВ про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ та скасування реєстраційних дій/записів.

Рішенням господарського суду позов задоволе­но. Постановою апеляційного господарського суду рішення місцевого господарського суду в частині за­доволення позову до двох учасників ТОВ скасовано, у цій частині позовних вимог провадження у справі закрито. У решті рішення господарського суду зали­шено без змін.

Залишаючи без змін постанову апеляційного госпо­дарського суду, колегія суддів КГС ВС зазначила таке. З касаційної скарги вбачається, що скаржник не по­годжується з позицією апеляційного господарського суду в частині закриття провадження щодо позовних вимог, заявлених до двох учасників ТОВ. Відповідача­ми у цій справі є ТОВ та фізичні особи — учасники ТОВ.

Верховний Суд констатує, що відповідачем у спра­вах про визнання недійсним рішення загальних зборів є господарське товариство, а не його окремі учасники (акціонери), оскільки відповідне рішення є результа­том волевиявлення не окремого учасника, а загальних зборів учасників як органу товариства. Позовні вимо­ги про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ та скасування реєстраційних дій / запи­сів як похідних обґрунтовано заявлено до ТОВ.


Оголошення

Про роботу Ради адвокатів Волинської області в умовах воєнного стану.

детальніше

Щодо звітності та сплати податків

детальніше