ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВС У СПОРАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН

ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ У СПОРАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН

 

·        щодо визнання заповіту недійсним

Постанова від 02.10.19 р. у справі № 556/1685/15-ц                                 

(ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/85238601.)

Постано­ва від 30.10.19 р.у справі № 695/506/13-ц та ін.

(ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/85804925)

1.         Виготовлення секретарем сільської ради тексту заповіту заздалегідь не є підставою для визнання його недійсним.

2.         Висновок про тимчасову недієздатність запо­відача слід робити на основі доказів, які свідчать про внутрішній психічний стан заповідача в момент скла­дання заповіту.

3.         Будь-які дії законного представника спадкоємця не можуть вчинятися всупереч інтересам малоліт­ньої особи.

4.         Примат волі спадкодавця. Складення нового за­повіту передбачає втрату чинності попереднім за­повітом повністю або частково.

5.         Відсутність категоричного висновку судово-по­черкознавчої експертизи щодо того, кому саме на­лежить наявний у заповіті підпис та напис «зміст заповіту мною вголос прочитаний» чи іншій особі на нікчемність заповіту не вказує, а тому наявний у справі експертний висновок не може бути покладе­ний в основу обґрунтувань існування підстав для за­доволення заявлених позовних вимог.

 

·        щодо спадкування права на земельну ділянку

Постанова від 20.03.19 р. у справі № 350/67/15-ц

(ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/80854756)

Постанова від 17.04.19 р. у справі № 723/1061/17

(ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/81425623)

Постанова від 14.11.19 р.у справі № 477/2394/14-ц

(ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/85678453)

Постанова від 20.11.2019р. у справі №368/54/17-ц

(ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/86105173)

1.             Якщо видача державного акта про право влас­ності на землю здійснюється на підставі рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну власність земельних ділянок, прийнятого органами місцевого самоврядування, до спадкоємців переходить право отримати державний акт про право власності на земельну ділянку.

2.             Право користування земельною ділянкою, що ви­никло в особи на підставі державного акта на право ко­ристування земельною ділянкою, не входить до складу спадщини і припиняється зі смертю особи, якій нале­жало таке право.

3.             Спадкування за правом представлення — спе­ціальний порядок набуття права на спадкування за законом, який не є окремою підставою або видом спадкування і за яким суб'єктами спадкування стають певні спадкоємці за законом.

4.             Спадкування за законом — черговість кола осіб з урахуванням ступеня їх близькості спадкодавцеві.

5.             Право довічного успадковуваного володіння земельною діялянкою відноситься до тих прав, які можуть бути успадковуваними.

 

·        щодо усунення від права на спадкування

Постанова від 05.04.18 р. у справі № 205/8894/1б-ц

 (ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/73304545)

Постанова від 25.11.19р. у справі № 465/8524/14

(ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/86070365)

1.             Вирішуючи спір про відмову в позові про усунення від права на спадкування, відповідно до положень ст. / 224 ЦК має значення сукупність обставин, а саме: усунення особи від надання спадкодавцеві допомоги за можливо­сті її надання, перебування спадкодавця в безпорадному стані, надання допомоги саме відповідачем.

 

·        щодо пропущення строку для прийняття спадщини

По­станова від 24.04.19 р. у справі № 303/7065/17 

(ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/81425530)

Постанова від 22.05.19 р. у справі № 351/2403/17

(ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/82264773)

Постанова від 11.09.19 р. у справі № 757/4279/16- ц

(ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/84211287)

1.             Визначення додаткового строку для прийняття спадщини залежить від поважності причини пропуску строку.

2.             Неповідомлення секретарем виконкому сільської ради спадкоємця про відсутність права на відкрит­тя спадщини є обставиною, що створює об'єктив­ні труднощі для своєчасного прийняття спадщини за заповітом.

3.             Факт проживання спадкоємця за кордоном та не­обізнаність про смерть спадкодавця не є підставами для поновлення строку для подання заяви про при­йняття спадщини.

4.             Незначний часовий проміжок між закінченням строку прийняття спадщини та поданням позовної заяви про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини є підставою для задо­волення таких вимог.

5.             Юридичною необізнаністю та похилим віком спад­коємця не підтверджуються доводи про поважність причин пропуску строку для прийняття спадщини.

 

·        щодо складу спадщини

Постанова від 03.10.18 р. у спра­ві № 127/20962/15-ц

(ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/77009078)

Постанова від 21.03.18 р. у справі № 161/11682/15-ц

(ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/73156995)

1.             Борг спадкодавця за аліментами стягується за рахунок активів спадкової маси і не є таким зо­бов'язанням, яке припиняється як нерозривно пов'я­зане із особою боржника.

2.             Зі смертю боржника зобов'язання з повернення кредиту включаються до складу спадщини.

 

·        щодо тлумачення заповіту

Постанова 05.10.18 р. у справі № 335/9398/16-ц

(ЄДРСР. URL _: reyestr.court.gov.ua/Review/78470082)

1. Суд не може брати на себе права власника щодо розпоряджання майном, тому ухвалення судом рішен­ня про тлумачення заповіту можливе лише при роз­гляді спору між сторонами.

 

·        щодо черговості спадкування за законом

Постанова від 23.12.19 р. у справі № 638/3070/17

ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/86607170

Постанова від 02.10.19 р. у справі № 373/889/18

ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/84788297

1. Безпорадний стан спадкодавця повинен підтвер­джуватися медичними документами, а не лише пока­заннями свідків.

2.  Необхідно розмежовувати такі правові конструк­ції, як «одержання права на спадкування наступною чергою» (ч.2 cm. 1258 ЦК та «зміну суб'єктного складу осіб, які набувають право на спадкування за законом»).

 

·        щодо встановлення факту прийняття спадщини

Постанова від 05.06.2019р. у справі №№554/3192/16-ц

ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/82797718

1. Відсутність реєстрації місця проживання не є аб­солютним підтвердженням обставин про те, що спад­коємець не проживав зі спадкодавцем на час відкриття спадщини.

 

·        щодо визнання спадщини відумерлою

Постанова від 23.01.19 р у справі № 520/13695/17

ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/79516664

1.             Незвернення спадкоємця за оформленням спад­кових прав на належну йому земельну частку (пай) пі­сля смерті спадкодавця не є підставою для визнання спадщини відумерлою та передачі її територіальній громаді.

2.             На орган місцевого самоврядування покладено обов'язок подати заяву про визнання відумерлою.

 

·        щодо визнання права власності в порядку спадкування щодо обов'язкової частки у спадщині

Постанова від 06.06.18р. у справі № 732/1188/15-ц

ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/74927008

Постанова від 04.09.19 р. у справі № 450/328/15-ц

ЄДРСР. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/84512187

1.             Право на обов'язкову частку у спадщині не вхо­дить до складу спадщини (спадкова маса) і не може бути передано спадкоємцеві в порядку спадкування (спадкова трансмісія).

2.             До складу спадкової маси включається не обов'яз­кова частка як така, а конкретне майно, право власно­сті на яке належало спадкодавцю відповідно до розміру цієї частки.

 

 


Оголошення

Про роботу Ради адвокатів Волинської області в умовах воєнного стану.

детальніше

Щодо звітності та сплати податків

детальніше